LVI- AMMATTILAISTEN KARKKIKAUPPA

TOIMITUSEHDOT

 

 

1. YLEISTÄ

 

Soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin kauppoihin Suomessa ja Pohjoismaissa, myyjän ja asiakkaan välillä. Näissä ehdoissa mainittu myyjä on LVI-Pörssi Oy ja asiakas on ostaja.

 

Hinnat

Hinnat määräytyvät tilauksen vahvistushetkellä voimassa olevan hinnastomme ja/tai tarjouksemme mukaan. Muiden kuin varastotuotteiden osalta sovelletaan kussakin tapauksessa erikseen sovittavaa hinnoittelua. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa tai muita veroluonteisia maksuja. Myyjä pidättää itselleen oikeuden kauppahintojen tarkistamiseen sopimuksen syntymisen jälkeen ilman erillistä ilmoitusta, mikäli valuuttakurssit, jotka välittömästi vaikuttavat tuontihintoihin, verot, veroluontoiset maksut tai muut myyjästä riippumattomat maksut muuttuvat ennen toimituspäivää.

Rahtikustannukset veloitetaan asiakkaan ja myyjän välisen sopimuksen mukaan.

 

  1. KAUPAN PÄÄTTÄMINEN

 

Tarjoukset ja myyntiehdot

Myyjän tarjoukset ovat voimassa tarjouksissa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu, se on 14 vuorokautta tarjouksen päiväyksestä/lähettämisestä lukien. Tarjouksen saajalla ei ole oikeutta käyttää tarjousta tai siihen liittyviä asiakirjoja myyjän vahingoksi tai antaa niistä tietoja kolmannelle osapuolelle. Tarjoukseen liittyvät kuvat, piirustukset, laskelmat ja muut asiakirjat ovat myyjän omaisuutta, eikä niitä saa jakaa kolmannelle osapuolelle ilman erillistä kirjallista sopimista.

 

Tilaus

Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä myyjän tekemän tarjouksen. Muissa tapauksissa kauppa syntyy, kun ostaja on tehnyt tilauksen ja myyjä on vahvistanut tilauksen tai toimittanut tilauksen tuotteet sovitulla tavalla.

 

  1. MYYJÄN VELVOLLISUUDET

 

Toimitusaika

Toimitusaika alkaa siitä päivästä, jolloin kaikki tavaran toimittamista varten tarvittavat tiedot ovat saapuneet myyjälle ja myyjä on vahvistanut toimitusajan ostajalle. Jos tehtyä/vahvistettua tilausta muutetaan, lasketaan toimitusaika alkavaksi siitä päivästä, jolloin ilmoitus viimeisestä muutoksesta on saapunut myyjälle. Jos myyjä ja ostaja ovat sopineet vakuuden tai ennakkomaksun antamisesta, toimitusaika luetaan alkavaksi aikaisintaan vakuuden tai ennakkomaksun saapumisesta myyjälle.

 

Viivästys

Jos tuotteen valmistaja tai se, jolta Myyjä tavaran hankkii, ei ole täyttänyt sopimustaan ja

toimitus tämän johdosta viivästyy, Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan Ostajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa.  Myyjä on velvollinen heti viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä ostajalle. Samalla tulee ilmoittaa viivästyksen syy ja arvioitu uusi toimitusaika.

Ostajalla on oikeus kohtuullisessa ajassa (max 7 vrk) ilmoituksen saamisesta reklamoida viivästyksestä, ja oikeus purkaa sopimus.

 

Takuu

Myydylle tavaralle on voimassa valmistajan myöntämä takuu.

Tavaran ominaisuudet

Myyjä vastaa tavaran laadusta ja ominaisuuksista vain sopimuksessa määriteltyjen ja muiden myyjän antamien tietojen mukaisesti. Ostaja vastaa myyjälle antamiensa tavaran käyttötarkoitukseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta.

Välillinen vahinko

Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle toimituksen viivästymisestä tai virheellisyydestä aiheutuneita välillisiä vahinkoja.

Vastuu tavaran vahinkoa tuottavista ominaisuuksista (tuotevastuu)

Myyjä ei vastaa tavaran henkilöille eikä kiinteälle tai irtaimelle omaisuudelle aiheuttamasta vahingosta, mikäli myyjää ei tuotevastuun perusteella velvoiteta suorittamaan korvausta.

 

 

  1. OSTAJAN VELVOLLISUUDET

 

Kauppahinnan suorittaminen

Mikäli maksuajasta ei ole muuta sovittu, se on neljätoista (14) päivää netto. Maksuaika lasketaan toimituspäivästä ja noudoissa noutopäivästä. Mikäli lasku on joiltakin osin virheellinen, asiakas on velvoitettu ilmoittamaan asiasta myyjälle kohtuullisessa ajassa, viimeistään seitsemän (7) arkipäivän kuluessa. Lasku on kuitenkin maksettava virheettömiltä osin eräpäivään mennessä.

 

Vastaanottotarkastus

Ostajan tai tämän edustajan on tavaraa vastaanottaessaan todettava, että toimitus on lähetyslistan mukainen ja tarkastettava, että se on ulkopuolisesti vahingoittumaton. Vahingoista ja puutteista on välittömästi ilmoitettava myyjälle tai rahdinkuljettajalle sekä tehtävä merkintä rahtikirjaan.

 

Reklamaatiot

Mikäli toimitettu tavara on joiltakin osin virheellinen, eikä virhettä ole ollut mahdollista havaita vastaanottotarkastuksessa, ostajan tulee ilmoittaa virheestä myyjälle seitsemän (7) arkipäivän kuluessa tavaran vastaanottopäivästä. Myyjällä on oikeus ensisijaisesti joko korjata virhe tai toimittaa uusi tavara. Ostaja on kuitenkin velvollinen maksamaan kauppasumman virheettömiltä osin eräpäivään mennessä.

 

Palautukset

Tavaran palautuksista on aina sovittava etukäteen ja palautuksen on tapahduttava välittömästi tavaran palauttamisesta sopimisen jälkeen. Tavara on palautettava pakkauksineen virheettömässä kunnossa. Hyvitykset sekä palautuksista aiheutuvat kulut on sovittava erikseen tapauskohtaisesti.

 

Omistusoikeuden siirtyminen

Omistusoikeus tavaraan siirtyy myyjältä ostajalle silloin, kun koko kauppahinta on maksettu, ellei toisin ole sovittu.

 

 

Viivästyskorko ja perintäkulut

Maksun viivästyessä viivästymisajalta peritään myyjän kulloinkin soveltaman korkokannan mukainen viivästyskorko. Myyjällä on lisäksi oikeus veloittaa ostajalta kohtuulliset perintäkulut.

 

Vakuudet

Mikäli vakuuden asettamisesta on sovittu, vakuus on annettava ennen tavaran toimittamisen aloittamista. Myyjä on oikeutettu vaatimaan tämänkin jälkeen vakuuden kauppahinnan maksamisesta, mikäli hänellä on painavia syitä olettaa, että kauppahinta tai sen osa jäisi suorittamatta. Myyjällä on oikeus viivyttää jatkotoimituksia, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu tai hyväksyttävä vakuus on annettu. Myyjä on tähän oikeutettu myös silloin kun erääntynyt kauppahinnan osa on jäänyt maksamatta. Tästä viivästyksestä johtuvia korvausvaatimuksia ei ostajalla ole oikeutta esittää.

 

  1. SOPIMUKSEN PURKAMINEN

Ostajan oikeus purkuun

Mikäli myyjän toimitus olennaisesti poikkeaa sovitusta eikä puutetta huomautuksesta huolimatta kohtuullisessa ajassa korjata tai toimiteta uutta tavaraa tilalle tai jos myyjästä riippuvasta syystä toimitus viivästyy aiheuttaen ostajalle kohtuutonta haittaa, ostajalla on oikeus purkaa sopimus. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle sopimuksen purkamisesta mahdollisesti aiheutuvia välillisiä vahinkoja.

 

Myyjän oikeus purkuun

Mikäli kauppahinnan maksu myyjästä riippumattomista syistä viivästyy oleellisesti tai jos ostajan ilmoituksella tai muuten on ilmeistä, että ostajan maksusuoritus tulee viivästymään oleellisesti, myyjällä on oikeus purkaa sopimus. Jos ostaja ei myötävaikuta kaupantekoon sovitulla tai muuten kohtuuden edellyttämällä tavalla, myyjällä on oikeus purkaa kauppa. Ostajan rikkoessa tässä sopimuksessa mainittuja velvoitteitaan on myyjällä oikeus purkaa kauppasopimus. Kauppasopimuksen purkautuessa ostajan velvoiterikkeen vuoksi myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle mahdollisesti jo aiheutuneita tai purkamisesta aiheutuvia vahinkoja.

 

Ylivoimainen este (force majeure)

Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, mikäli jokin ylivoimainen este, kuten luonnon olosuhteet, tulipalo, konevaurio, lakko, sota, terveyteen kohdistuva epidemia tai liikennehäiriö, estää tavaran tai sen osan toimittamisen. Jos sopimuksen täyttäminen edellyttäisi myyjältä kohtuuttomia uhrauksia ostajalle koituvaan etuun nähden, myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta.

 

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Näiden toimitusehtojen tulkinnasta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan, myyjän kotipaikan alioikeudessa.